Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto dobrovolně uděluji souhlas společnosti Iconity s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 04892208, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92455 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje, a to maximálně v tomto rozsahu:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • název současného zaměstnavatele
 • občanství
 • mzdové podmínky
 • místo pobytu a země
 • údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě
 1. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí Správcem a za účelem zprostředkování zaměstnání a prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům, a to s využíváním elektronického či telefonického kontaktu za účelem poskytnutí pracovních nabídek prostřednictvím Správce.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle však po dobu tří let. Před uplynutím tohoto období Vás Správce může kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou Vaše osobní údaje trvale vymazány. Správci osobních údajů jsou však oprávněni ponechat si Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatelé softwaru:

 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
 • Zoho Corporation, 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA

Pokud zpracování osobních údajů zahrnuje jejich předávání mimo Evropskou Unii (EU), je toto předání založeno na standardních smluvních doložkách schválených EU, čímž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jak je vyžadována platnými právními předpisy.
Správce a zpracovatelé osobních údajů stanoví technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, přičemž všechny budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užívání nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům či zabránění porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Správce a platnými právními předpisy.

 1. Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
 • Oprávněným zaměstnancům Správce a dále zaměstnavatelům, kteří nabízejí pracovní pozici vhodnou pro mou osobu, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování
 • Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.

6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,

i. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu recruit@iconity.cz

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.